تفاوت شاهنامه و آثارباستانی
با همه تخریب و ستیز عرب و مغول و ...با وجود ممنوعیت سخن گفتن پارسی تا چند قرن با وجود ویرانی بناهای تاریخی  ایران باستان، با وجود عرب شدن تمدهای ایلام و آشور و مصر؛  ما همچنان ایرانی هستیم   

آیا اگر همه آثار باستانی ما  برقرار ولی شاهنامه ای نبود، ملتی به نام ملت ایران همچنان برجا مانده بود؟ به احتمال زیاد در غیاب شاهنامه ز ایرانی نشان چندانی  نمانده بود همانند مصر که با وجود آن همه آثار تمدن مصر امروز  عربی حرف میزنند و جزئ ملت عرب به شمار می روند

یا تمدن بین النهرین که عراقی شدند و عرب زبان

دلیل تاثیر شگرف شاهنامه چیست؟

"فوکو" گفته که اسطوره روح  یک ملت زنده است.

1.شاهنامه با زنده نگه داشتن خاطره جمعی  ملت ایران باعث شد که  زور و حضور فرهنگهای مهاجم  باعث فراموشکاری ملت ایران نشه ؛ ما همچنان نام فرزندان خود را از میان نامهای پارسی انتخاب میکنیم نامهایی به زبان فردوسی

آیینها؛ موسیقیها؛ هنرها همه و همه اگر همچنان ممنوع نباشند دست کم تا قرنها  ممنوع و مهجور بوده اند ؛ مانند داستان باربد و خسروپرویز و ذکر نغمه های خسروانی

2.شاهنامه  تفکر ایرانی را در لباس همه فهم حماسه و شعر  به دست توده مردم سپرد تا گونهء دیگری از تفکر -خلاف تفکر رایج -  زبان به زبان و سینه به سینه  حفظ شود

  • مفهوم " داد" --------در برابر ---------- استبداد حاکمان 
  • ستایش شادی -----در برابر--------- اندوه گساری و غم  پروری
  • ستایش خرد انسان ----در برابر -----  مشیت گرایی و شاه-خدایی
  • خلق  مفهوم وطن و ملت ایران----در برابر------ جدا سازیهای دینی  و قومی
  • انسان گرایی و شکوه رفتار انسانها---در برابر --------- خفت گرایی و فقیر پروری

برای جمله آخر به عنوان نمونه به مقایسه عشق خسرو و شیرین ایرانی و لیلی و مجنون عربی بسنده میکنم

همه انچه که گفته شد و بسیار بسیار که گفته نشد  نشان میدهد که شاهنامه چگونه  نام ایران و تفکر ایرانی را زنده نگه داشت کاری که شاید  از هزاران هزار بنای عظیم برنیاید

  • بنــــاهای آبـــاد گــــردد خراب         ز بـاران و از تابش آفتاب                                               ا        
  • پی افگندم از نظم کاخی بلند        که از باد و بارانش نیاید گزند                                               ا
  • برین نامه بر سالها بگذرد          همی خواند آنکس که دارد
نام :


ایمیل :


نظر :