می خوردن و شاد بودن آيين منست
فارغ بودن ز کفر و دين; دین منست